اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ

-

Rabu, 16 September 2009

INFRASTRUKTUR SOSIAL

1.0 PENGENALAN

1.1 Konsep asas infrastruktur sosial
Infrastruktur sosial merupakan satu bentuk sistem kemudahan yang memenuhi keperluan orang awam untuk melakukan aktiviti sosial harian mereka dalam kehidupan. Kemudahan infarastruktur sosial disediakan dalam bentuk fizikal dan juga perkhidmatan dan dibiayai oleh pihak berkuasa tempatan. Selain itu juga badan swasta memainkan peranan penting dalam menyediakan kemudahan infrastruktur kepada masyarakat.
Aspek infrastruktur sosial yang sempurna merupakan satu keperluan asas kepada masyarakat dari pelbagai golongan untuk menjalankan aktiviti harian mereka dengan selesa. Selain itu infstruktur sosial yang baik akan dapat mewujudkan persekitaran yang aman dan harmoni seterusnya membentuk satu bandar yang selamat untuk dihuni.
Selain itu juga infrastruktur sosial memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf ekonomi sesuatu Bandar. Infrastruktur sosial menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat untuk hidup di dalam kawasan bandar dengan selesa, selamat dan menjamin kemudahsampaian untuk bergerak. Penyediaan infrastruktur yang baik memberi satu suasana yang harmoni dalam kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan bandar.
1.2 Ciri-ciri fizikal infrastruktur sosial
Dalam menentukan infrastruktur sosial yang baik dalam persekitaran bandar adalah terdiri daripada beberapa kriteria-kriteria utama iaitu :

a) Mempunyai pondok polis.
b) Terdapat pemasangan kamera litar tertutup (CCTV).
c) Pengasingan laluan pejalan kaki dari jalanraya.
d) Mempunyai sistem pencahayaan di kawasan persekitaran terutama di kawasan sunyi.
e) Papan tanda peringatan jenayah.
f) Tiada kawasan bersemak dan landskap yang tidak menarik.
g) Mempunyai kemudahan untuk golongan Orang Kurang Upaya.

Dengan adanya kriteria-kriteria diatas, sesuatu kawasan bandar akan mempunyai tahap keselesaan dan keselamatan yang tinggi dan dapat menjamin sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera.

1.3 Contoh-contoh asas infrastruktur sosial
Asas kepada infrasruktur sosial adalah terdidiri daripada beberapa elemen utama iaitu :

a) Infrastruktur pengangkutan.
b) Infrastruktur bangunan.
c) Infrastruktur komunikasi.
d) Infrastruktur kemudahan rekreasi.
e) Infrastruktur sistem saliran.2.0 LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN3.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Matlamat Kajian
Tujuan menjalankan kajian di kawasan Briekfield adalah untuk menilai tahap keselesaan dan keselamatan kawasan tersebut berdasarkan kepada konsep infrastruktur sosial. Kajian ini akan menilai tahap keselamatan kawasan berdasarkan kepada penyediaan kemudahan infrastruktur samaada kawasan tersebut baik kepada penduduk atau tidak. Selain itu kajian ini dijalankan kerana mempunyai potensi untuk dibangun berorientasikan kepada transit.

3.2 Objektif Kajian
Laporan penyelidikan kajian infrastruktur sosial di kawasan Briekfield dibuat berdasarkan objektif-objektif berikut :

i. Mengkaji jenis-jenis infrastruktur sosial yang sediaada di kawasan Briekfield.
ii. Mengenalpasti masalah infrastruktur sosial di kawasan Briekfield.
iii. Mencadangkan langkah penambahbaikan infrastruktur sosial kepada pihak berkuasa tempatan.
iv. Mencadangkan pembangunan infrastruktur sosial yang berorientasikan transit yang selesa dan selamat di Briekfield.
3.3 Skop kajian
Beberapa kompenan infrastruktur sosial akan dikaji dalam konteks konsep pembangunan berorientasikan transit agar impak sosial dapat dikaji dengan teliti untuk memanfaatkan kebaikan konsep pembangunan ini iaitu :
i. keselamatan
ii. keselesaan
iii. kemudahsampaian

4.0 KAEDAH KAJIAN

4.1 Pengenalan
Dalam menyediakan laporan penyelidikan infrastruktur sosial bagi kawasan Briekfield yang terletak di Kuala Lumpur, beberapa kaedah kajian telah digunakan seperti kaedah pemerhatian, kaedah pengumpulan data dan teknik S.W.O.T. Proses pengumpulan maklumat dan data adalah penting dalam sesuatu kajian, hal ini penting bagi mencapai matlamat dan objektif kajian.

4.2 Kaedah Pemerhatian
Kaedah pemerhatian merupakan teknik asas bagi proses pengumpulan data tentang tahap keselamatan infrastruktur sosial di kawasan Briekfield dengan melihat sendiri keadaan persekitaran Briekfield dan dapat menilai tahap keselamatan sesuatu kawasan dengan melihat penyediaan kemudahan infrastruktur persekitaran yang sedia ada dan yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kaedah pemerhatian ini dijalankan dengan melakukan lawatan sendiri ke tapak kajian bagi melihat dengan lebih jelas keadaan persekitaran untuk dijadikan satu laporan penyelidikan.

4.3 Kaedah Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan proses penting dalam penyelidikan bagi memastikan matlamat kajian dapat dicapai, disamping itu juga untuk memastikan hasil penganalisisan dapat diterima oleh umum. Dalam kaedah kajian ini data yang diperolehi terdiri daripada data primer dan juga data sekunder. Gabungan kedua-dua data ini adalah penting bagi menyokong antara satu sama lain.

4.3.1 Data Primer
Dalam mendapatkan sumber primer untuk kajian penyelidikan yang dijalankan kaedah temubual tidak berstruktur dan kaedah soal selidik. Temubual tidak berstruktur dijalankan terhadap pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Manakala kaedah soal selidik dijalankan terhadap penduduk setempat di Briekfield yang dipilih secara rawak untuk mengetahui tahap keselesaan dan keselamatan di kawasan itu.


4.3.2 Data Sekunder
Bagi mendapatkan sumber sekunder pula, maklumat dari internet, perpustakaan dan data-data terkini mengenai kawasan kajian diperolehi daripada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Dengan maklumat-maklumat sekunder yang diperolehi ini dapat digunakan untuk menambahkan lagi maklumat dalam laporan penyelidikan yang dijalankan.

4.4 Kaedah Analisis Teknik S.W.O.T
Kaedah analisis teknik S.W.O.T merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam menganalisis keadaan persekitaran kawasan kajian bagi melihat situasi sebenar keadaan Briekfield. Definisi teknik S.W.O.T ialah penilaian dan pemerhatian dari segi kelebihan atau kekuatan aspek kajian (Strenght), kelemahan dan masalah yang terdapat dalam kawasan kajian (Weakness), pontensi kawasan kajian menjadi kawasan selamat atau tidak (Oppurtunity), dan ancaman atau risiko yang dihadapi oleh kawasan tersebut akibat masalah yang ada (Trick). Dengan menggunakan teknik ini pengkaji dapat melihat secara khusus apa yang dihadapi oleh kawasan kajian.
5.0 HASIL KAJIAN

Daripada analisis kajian yang dijalankan setiap masalah-masalah yang terdapat dalam kawasan Briekfield telah dapat dikenalpasti dan dianalisis secara mendalam bagi menunjukkan tahap keselamatan sebenar kawasan tersebut. Beberapa elemen utama telah dikenalpasti dari aspek infrastruktur sosial iaitu :
5.1 Hotel.
5.2 Kemudahan OKU.
5.3 Kawalan keselamatan.
5.4 Terminal bas.
5.5 Padang permainan.
5.6 Bangku dan landskap.

2 ulasan: